May 11, 2018: KNX-NEWSTALK Radio - Sen. Holly J. Mitchell talks about the budget

May 11, 2018

Sen. Holly J. Mitchell talks to KNX NewsTalk Radio about the state budget.